Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webwinkel Paulien Lammers – Versie mei 2020

 

Artikel 1. Begripsbepaling

 1. Consument: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die in de Webwinkel van Paulien Lammers Materialen koopt.
 2. Koper: een rechtspersoon of natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die in de Webwinkel van Paulien Lammers Materialen koopt. Dit kan zijn, maar is niet beperkt tot, iemand die verbonden is aan een niet-economische dienst van algemeen belang (NEDAP) zijn, zoals een school.
 3. Ondernemer: degene die Materialen verkoopt, te weten eenmansbedrijf Paulien Lammers (KvK 27333927; Julianalaan 44, 2661 EM Bergschenhoek) waarvan mevr. drs. Paulien Lammers de eigenaar is. Het bedrijf staat ook ingeschreven onder de naam 3Es bij de Kamer van Koophandel.
 4. Webwinkel: de Webwinkel die onderdeel is van de website www.paulienlammers.nl.
 5. Materialen: digitale inhoud of elektronische documenten, zoals maar niet beperkt tot lesplannen, flitskaarten, spreekkaartjes, werkbladen, antwoordbladen, blauwdrukken, adviezen, rapportages, lesplannen, invoeringsplannen, materiaallijsten of andere hulpmiddelen; evenals fysieke producten zoals maar niet beperkt tot boeken en spelletjes.
 6. Overeenkomst op afstand: Overeenkomst tussen Consument/Koper en Ondernemer, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 7. Aanvullende Overeenkomst: een Overeenkomst waarbij de Consument/Koper Materialen verkrijgt in verband met een Overeenkomst op afstand, waarbij de levering daarvan plaatsvindt door de Ondernemer of door een derde op basis van een Overeenkomst tussen deze derde en de Ondernemer.
 8. Bedenktijd: termijn waarbinnen Consument/Koper gebruik kan maken van zijn/haar ontbindingsrecht.
 9. Ontbindingsrecht: recht van de Consument/Koper om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.
 10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument/Koper of Webwinkel in staat stelt informatie die aan hem/haar is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 11. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tussen Ondernemer en Consument/Koper tot stand gekomen Overeenkomst op afstand wat betreft de Webwinkel.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument/Koper het aanbod van de Ondernemer aanvaardt en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 3. Ondernemer bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de Ondernemer deze bevestiging heeft verzonden kan Consument/Koper de Overeenkomst ontbinden.
 4. In uitzondering op lid 2 komt de Overeenkomst slechts tot stand nadat de Ondernemer, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of Consument/Koper aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een Overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de Ondernemer het recht de Overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 3. Ontbindingsrecht

 1. Bij de aankoop van fysieke producten heeft de Consument/Koper het recht de Overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product.
 2. Indien Consument/Koper gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij/zij dit binnen de bedenktijd van 7 dagen na ontvangst van het product schriftelijk aan de Ondernemer te melden. Ondernemer verzendt zo spoedig mogelijk een bevestiging van dit bericht.
 3. Bij de aankoop van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, binnen de bedenktijd, draagt de Consument/Koper bij ontbinding de gehele kosten, indien:
  1. hij/zij voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij/zij heeft erkend zijn/haar herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van toestemming; of
  3. de Ondernemer deze verklaring van de Consument/Koper schriftelijk heeft bevestigd.
 4. Als de Consument/Koper gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 5. Ondernemer vergoedt de van Consument/Koper ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding.

 

Artikel 4. Uitsluiting Ontbindingsrecht

 1. De Consument/Koper doet in het geval van digitale inhoud uitdrukkelijk afstand van het Ontbindingsrecht. De Consument/Koper kan dus in het geval dat het downloaden van de digitale inhoud is gestart, de Overeenkomst niet meer ontbinden.

 

Artikel 5. Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument/Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst. In het geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een Dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Consument/Koper de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De Consument/Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

 

Artikel 6. Klachten en Geschillen

 1. Op Overeenkomsten tussen Ondernemer en Consument/Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat Consument/Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de Ondernemer.
 3. Bij Ondernemer ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden, zal de Ondernemer hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen Consument/Koper wel een oplossing mag verwachten.
 4. De Consument/Koper heeft tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/ .